?ECHOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária

Služby
Fúzie, akvizície a kapitálové transakcie

Poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií je ústrednou oblasťou činnosti advokátskej kancelárie Čechová & Partners. Naše právne služby sme poskytli veľkému počtu zahraničných investorov a nadnárodných spoločností v spojitosti so širokou škálou transakcií vrátane nadobúdania akcií a iných majetkových podielov, priameho predaja rozličných domácich podnikov, ako aj zlučovania miestnych pobočiek nadnárodných spoločností a následných medzinárodných akvizícií a vytvárania spoločných podnikov. Klienti sa na právne poradenstvo našej kancelárie spoľahli pri privatizačných tendroch zameraných na akvizíciu väčšinovej majetkovej účasti vo veľkých spoločnostiach na Slovensku vrátane dvoch najväčších medzinárodných letísk, monopolného telekomunikačného operátora a najväčších slovenských bánk.

Hospodárska súťaž

Značný podiel odborných znalostí advokátov z kancelárie Čechová & Partners predstavuje široká škála otázok ochrany hospodárskej súťaže, predovšetkým poradenstvo klientom vo veciach protimonopolného schvaľovania domácich a zahraničných transakcií a zmlúv obmedzujúcich hospodársku súťaž. Naši advokáti sa, okrem iného, zúčastňovali na protimonopolnom schválení akvizície akcií veľkého slovenského výrobcu papiera, akvizícii jednej z najväčších bánk na Slovensku, ako aj na protimonopolnom schválení viacerých celosvetových transakcií nadnárodných spoločností v rozličných oblastiach, predovšetkým v chemickom, farmaceutickom a petrochemickom priemysle. Nemožno nespomenúť aj odborné poradenstvo kancelárie vo veciach zmlúv obmedzujúcich hospodársku súťaž. Za osobitnú zmienku stojí aj zastupovanie klientov v konaniach vo veci prešetrovania zneužitia dominantného postavenia na trhu alebo dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž.

Obchodné právo

Naši advokáti sa podieľajú na riešení množstva štandardných a neštandardných podnikových záležitostí a procesov. Miestnym pobočkám nadnárodných spoločností poskytujú právne služby v záležitostiach v oblasti slovenského práva a nadnárodným spoločnostiam v otázkach založenia, prevádzky a akvizície miestnych pobočiek. Takáto právna pomoc často prerástla do trvalej spolupráce.

Zmluvy

V rámci našej činnosti poskytujeme komplexné právne služby v oblasti prípravy a pripomienkovania zmlúv, pričom ide najmä o obchodné, finančné, občiansko-právne zmluvy a zmluvy podliehajúce osobitnej regulácii.

Financovanie projektov

Kancelária Čechová & Partners poskytovala svojim klientom právne poradenstvo v rozličných záležitostiach financovania projektov. Išlo napríklad o poradenstvo zahraničnému subjektu pri najväčších transakciách v oblasti energetiky, plynárenského a vodárenského priemyslu na Slovensku. Klienti tiež naše právne služby využili pri akvizíciách, financovaní a výstavbe rozmanitých nehnuteľností, predovšetkým nákupných stredísk, hotelov a administratívnych budov.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Naša advokátska kancelária pravidelne poskytuje klientom právnu pomoc v otázkach konkurzov a reštrukturalizácií a zastupuje ich v súvisiacich právnych konaniach. Tím našich advokátov sa podieľal na dlhodobom poskytovaní poradenstva koordinačnému výboru skupiny najvýznamnejších medzinárodných a domácich bánk pri finančnej reštrukturalizácii a reorganizácii najväčšieho výrobcu ocele na Slovensku. Rovnako dôležité boli aj právne služby, ktoré sme poskytli pri reštrukturalizácii významného domáceho výrobcu izolačných a baliacich materiálov. V tejto súvislosti musíme spomenúť, že kancelária Čechová & Partners bola tiež zapojená do procesu predaja nedobytných pohľadávok od najväčších slovenských bánk kontrolovaných štátom prostredníctvom špecializovanej spoločnosti.

Bankové a finančné transakcie

Advokátska kancelária Čechová & Partners si vybudovala znamenité meno v bankovom a finančnom sektore. Medzi jej klientov patria zahraničné a slovenské banky, aranžéri medzinárodných úverov, zahraniční investori, burzy cenných papierov, finančné inštitúcie a poisťovacie spoločnosti, pričom ide o súkromné spoločnosti alebo o spoločnosti s čiastočným či úplným majetkovým podielom štátu. Niektoré z týchto spoločností outsourcovali právne činnosti do našej kancelárie. Naša kancelária má tiež odborné znalosti z oblasti úverových transakcií a transakcií s inými finančnými produktmi, finančných reštrukturalizácií a reorganizácií. Za zmienku stojí aj, že kancelária Čechová & Partners pôsobila ako právny poradca pri viacerých záležitostiach súvisiacich s eurodlhopismi, ktoré v danom čase predstavovali prvé transakcie svojho druhu v Slovenskej republike.

Nehnuteľnosti

Advokátska kancelária Čechová & Partners svojim klientom pravidelne poskytuje právne služby v oblasti akvizície, finalizácie a výstavby rôznych nehnuteľností, najmä nákupných stredísk, hotelov, administratívnych budov, logistických parkov, ako aj ubytovacích zariadení v Slovenskej republike. Naše poradenstvo v tejto oblasti, okrem iných, využila aj popredná zahraničná stavebná spoločnosť, v súvislosti so svojou účasťou v jednom z najväčších projektov výstavby obchodných, kancelárskych a bytových priestorov v Bratislave, a tiež významná zahraničná banka, v súvislosti s financovaním rekonštrukcie a prestavby historického hotela.

Poisťovníctvo

Právne poradenstvo v otázkach poistenia tvorí významnú časť odborných znalostí, ktoré naši advokáti získali v oblasti finančného práva. Naše právne služby v oblasti zakladania, licenčného konania, zápisu, začiatku podnikateľskej činnosti, ako aj spracovania celej agendy poisťovacích zmlúv a súvisiacej dokumentácie využila aj jedna z popredných poisťovní pôsobiacich v oblasti životného poistenia, dcérska spoločnosť jednej z najväčších finančných skupín na svete, ktorá vstúpila na slovenský trh poistenia. Poradenstvo sme poskytovali aj pri rôznych iných transakciách v oblasti poisťovníctva.

Pracovné právo

Našim klientom poskytujeme komplexné právne služby v oblasti pracovného práva. Táto oblasť zahŕňa najmä pracovné zmluvy, otázky ukončenia pracovného pomeru, zodpovednosti za škodu v pracovno-právnych vzťahoch, kolektívne vyjednávanie a zamestnanecké rady, vzťahy pred vznikom pracovného pomeru a nediskrimináciu, ochranu osobných údajov zamestnancov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dôchodky a zamestnanecké výhody.

Regulačné záležitosti

Kancelária Čechová & Partners poskytuje právne poradenstvo v širokej škále regulačných záležitostí, ktorých dôležitosť od rozšírenia EÚ neustále rastie. Ide predovšetkým o právne služby v oblasti farmaceutík, zdravotnej starostlivosti, energií, vodného hospodárstva, životného prostredia, telekomunikácií, internetu, ochrany osobných údajov, ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti výrobkov a rôznych sektorov dopravy.

Telekomunikácie, informačné technológie, ochrana údajov

Táto oblasť práva tvorí čoraz väčší podiel našej poradenskej činnosti. Vo sfére telekomunikácií našu právnu pomoc využívajú poskytovatelia z rôznych častí trhu, a to najmä v otázkach súvisiacich s implementáciou Regulačného rámca pre elektronické komunikácie v Európskej únii na Slovensku. Významnú časť našej klientely predstavujú IT spoločnosti, ktorým poskytujeme poradenstvo o širokej škále otázok súvisiacich s IT vrátane otázok súvisiacich s právami duševného vlastníctva, zmluvami a ochranou osobných údajov. Ochrana osobných údajov sa však v súčasnosti dotýka veľkej väčšiny našich klientov. V tejto oblasti čerpáme z našich skúseností z legislatívneho procesu v oblasti ochrany údajov a našej vedúcej funkcie pri uvádzaní slovenského registra bankových informácií a záruk do života.

Duševné vlastníctvo a médiá

Činnosť advokátskej kancelárie Čechová & Partners zahŕňa aj právne služby v oblasti práv duševného vlastníctva. Naši advokáti poskytujú poradenstvo v otázkach ochranných známok, ich zápisu na Slovensku a v zahraničí, predkladania odvolaní voči zápisu ochranných známok, získavania licencií na používanie ochranných známok a ich prevodov vrátane analýzy možnosti zaregistrovať ochrannú známku a analýzy vzťahov medzi ochrannou známkou a inými právami duševného vlastníctva. Advokáti z našej kancelárie tiež získali skúsenosti v oblasti zákona o autorských právach vrátane práv k softvéru.

Riešenie sporov

Naši advokáti zastupujú klientov v rôznych typoch sporov vrátane súdnych sporov, rozhodcovských a správnych konaní. Tiež sa pravidelne zúčastňujú rozhodcovských konaniach pred zahraničnými rozhodcovskými tribunálmi.

Právo Európskej únie

Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie hrá acquis communautaire v slovenskej právnej úprave čoraz dôležitejšiu úlohu. Klientom poskytujeme komplexné poradenstvo o právnych záležitostiach podliehajúcich regulácii na úrovni EÚ. Slovenskí klienti využívajú poradenstvo a podporu našej kancelárie najmä v oblastiach týkajúcich sa hospodárskej súťaže, štátnej pomoci, verejného obstarávania, dumpingu a antidumpingu, ochrany osobných údajov, voľného pohybu tovaru a regulačných záležitostí (v telekomunikáciách, doprave, energetike, farmaceutickom, kozmetickom a potravinárskom priemysle).

Ochrana spotrebiteľa

V dôsledku vplyvu komunitárneho práva rastie záujem klientov o legislatívu o ochrane spotrebiteľa. Naše pôsobenie v tejto oblasti sa týka najmä sťahovania výrobkov z trhu, zodpovednosti za výrobky, záruk a otázok reklamy.

Zdravotné právo

Naša advokátska kancelária pravidelne poskytuje právne služby v otázkach farmaceutík (klinické skúšky, registrácia, predpisovanie, marketing, reklama), zdravotného poistenia (platby za určité služby, zahrnutie liekov a služieb zdravotnej starostlivosti do verejného zdravotného poistenia) a iných predpisov upravujúcich oblasť zdravotnej starostlivosti (napr. ochrana údajov pacienta).
Copyright (c) 2006 ?ECHOVÁ & PARTNERS Všetky práva vyhradené.
Zdroj: www.cechova.sk,